SØLU OG AVGREIÐSLUSTREYTIR

For kunder gælder følgende vilkår og betingelser for alt arbejde udført af Amplexa Genetics A/S (Amplexa).

GENEREL

Amplexas produkter og tjenester er certificeret i henhold til ISO 15189 og omfatter analyse af fx humant DNA og/eller RNA. Analyse udføres ved hjælp af forskellige next generation sequencing -metoder og teknologier og deletions-, duplikerings- og amplifikationsanalyse. Resultatet af analysen er en skriftlig rapport med den molekylærgenetiske analyse af fundene (hvis nogen), som sendes til kunden.

KONTRAKT/PLACERING OG BESTILLING

Ved afgivelse af en ordre hos Amplexa Genetics accepterer kunden Amplexa Genetics tilbud og vilkår og betingelser, og dette skal udgøre hele kontrakten mellem Amplexa Genetics og kunden, medmindre andet er skrifteligt aftalt.

PRISER OG BETALING

Priserne opgivet af Amplexa er gyldige i 3 måneder og kan ændres derefter. Tilbuddet er kun gældende for den specifikke kunde der har forespurgt tilbudet. Alle priser er i EURO (€), medmindre andet er angivet. Amplexas fakturaer har betalingsbetingelser på netto 20 dage og betales i EURO eller DKK. I tilfælde af manglende overholdelse af betalingsbetingelser forbeholder Amplexa sig ret til at opkræve renter (1,5% pr. måned) for den forsinkede periode ud over andre udgifter, der er afholdt for at inddrive det udestående beløb.

LEVERINGSTID

Den normale, estimerede leveringstid fra modtagelse af en prøve, der er egnet til test, og kunden modtager en testrapport, er 5-6 uger. I tilfælde af dellevering (f.eks. behov for ekstra prøver) nulstilles det estimerede leveringstidspunkt ved hver dellevering.

PRØVE OG DATABEHOLDELSE

Prøver vil blive opbevaret i henhold til dansk lovgivning. Amplexa skal opbevare sine testrapporter, dokumenter og relaterede data i overensstemmelse med dansk lovgivning, industri og akkrediteringsstandarder. Amplexa kan anonymisere materialer og data, der skal inkluderes i dets genetiske informationspulje, og om nødvendigt betinget af tilladelse fra National Committee on Health Research Ethics.

FORTROLIGHED

Patientfølsomme oplysninger er fortrolige og er i overensstemmelse med Datatilsynets regler. Testrapporter sendes i papirudgave til kunden, men kan også sendes elektronisk med krypteret e-mail.

GARANTI

Amplexa fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, inklusive garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. På grund af den hurtige udvikling i nye genetiske fund og vanskelighederne med at bestemme deres sande nøjagtighed, vil Amplexa ikke være ansvarlig for sine testresultater undtagen for forsætlig eller groft uagtsom adfærd.

ANSVAR

Amplexa bruger rimelig omhu til at udarbejde rapporter baseret på de nyeste tilgængelige og offentliggjorte videnskabelige resultater samt Amplexas egne databaser. Amplexa er kun ansvarlig for kundernes direkte tab og vil således ikke være ansvarlig for nogen af ​​kundens indirekte, tilfældige eller følgeskader af nogen art. Amplexa vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab, der overstiger 250.000 DDK, undtagen for personskade i henhold til dansk lovgivning. Amplexa kan ikke holdes ansvarlig for krav vedrørende tab, skade eller tilskadekomst, som ikke er fremsat skriftligt inden for tre år efter levering fra Amplexa af den ydelse, som kravet vedrører. Derudover er Amplexas ansvar betinget af, at Kunden klager skriftligt, så snart han er blevet bekendt med, eller burde være blevet opmærksom på, eksistensen af ​​et potentielt erstatningskrav mod Amplexa. Uanset den nævnte frist på tre år, er Amplexa ikke ansvarlig for skader eller skader, som var umulige at forudse i betragtning af den knowhow og teknologi, der var til rådighed på tidspunktet for arbejdets udførelse.

LOVVALG

Medmindre andet er aftalt, afgøres tvister efter dansk ret i Danmark.

ANMODERENS PLIGT TIL AT LEVERE EGNET OG RELEVANT TESTMATERIALE

Kunden er ansvarlig for at forsyne Amplexa med prøver, der er egnede til de pågældende tests. Derfor er det kundens pligt at levere materiale af tilstrækkelig kvalitet og mængde til, at Amplexa kan udføre analysen. Ved modtagelse af prøverne udfører Amplexa indledende test for kvalitet og kvantitet, og manglende opfyldelse af disse kriterier vil medføre en afvisning af prøven. Kunden vil blive informeret herom og typisk blive bedt om at sende en ny prøve. Tabellen nedenfor giver generelle retningslinjer for prøver vedrørende matricer, kvantitative specifikationer og forsendelsesinstruktioner.

IATA EMBALLAGEINSTRUKTION 650

Ved dellevering beregnes hver dellevering separat med hensyn til omløbstid (TAT). Dette kunne være tilfældet for testmateriale fra yderligere individer (f.eks. forældre eller slægtninge), som ikke blev leveret med den oprindelige prøve.

BANK AND BETALINGS DETALJER

Danske Bank

SWIFT: DABADKKK

For payment in DKK:

Reg. nr.: 3600

Account nr.: 3362237343

IBAN: DK1230003362237343

For payment in EURO:

Reg. nr.: 3600

Account nr.: 3600085980

IBAN: DK4030003600085980

Amplexa Genetics A/S,

November 2021.